Does the Niagara Falls Close?

niagara falls
0

No, the Niagara Falls is never closed. The state park and viewing Niagara Falls is open to guests 24hours a day 7days a week.

Loading